»»بالابرهای غیر استاندارد جان مردم را تهدید می کند

بالابرهای غیر استاندارد جان مردم را تهدید می کند

نبود استاند