»»خانه های عنکبوتی با مصالح بی کیفیت

خانه های عنکبوتی با مصالح بی کیفیت

هم اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان اگر زلزله ای هر چند کوچک در اصفهان اتفاق بیافتد برخی از ساختمان ها یارای ماندن در برابرش را ندارند به این دلیل که بسیاری از پیمانکاران از قبل مصالح ساختمانی بی کیفیت، سود سرشاری به جیب می زنند ترجیح می دهند، با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح از کیفیت کم کنند