»»سوال و جواب موارد عدم تطابق استاندارد آسانسور

سوال و جواب موارد عدم تطابق استاندارد آسانسور

سوال اول: آیا سیم ارت میتواند در چاهک به آهن کشی نصب شود و از طریق أن جهت موتور، تابلو و … گرفته شود؟

جواب:
بله، در این راستا همه اتصالات مربوطه باید
به شکل مناسب اجرا شده باشد و الزام استاندارد در حدا بودن نول و ارت در هر حال تامین گردد.

سوال دوم: آیا اجرای دریچه اضطراری ( دریچه بازدید ) زیر سکوی موتور اجباریست