»»میزان هدررفت انرژی در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته

میزان هدررفت انرژی در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته

حسین صادقی قوام آبادی در گفت و گو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: هنوز به یک الگوی درست ب