»اخبار

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار

در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی WHOشیوع بیماری کروناویروس جدید در اسـتان هوبی چین را به عنوان یک وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. سـازمان بهداشـت جهانی اظهار کرد که ریســـک بالایی وجود دارد که بیماری کروناویروس جدید به دیگر کشـــورها در سطح جهان شیوع پیدا کند. آماده سازی محیط کار برای مقابله با کووید-۱۹) ۱۹-COVIDکووید-۱۹ چگونه منتقل میشود؟

سازمان بهداشت جهانی ودیگرمقامات بهداشـتی درمانی درسـراسـرجهان اقداماتی برای مهارشـیوع کووید-۱۹انجام داده اند.اگرچه موفقیت بلندمدت را نمیتوان قطعی دانســـــت.اگرمیخواهیم جلوی شیوع این بیماری را بگیریم همه بخشهای جامعه بشـری ازجمله کسـب وکارهاوکارکنان بایدنقشـی در این میان ایفا کنند. هنگامی که فردآلوده به کووید-۱۹سرفه یا عطســـه میکند قطرات مایع آلوده رادرهوامنتشــــرمیکند. بیشتر این قطرات بر روی سطوح اطراف و اشیاء مانند میز، صندلی و یا تلفن مینشینند. افراد دیگر ممکن است براثرتماس باسطوح واشیاءآلوده وسپس تماس باچشم،بینی ودهان به بیماری مبتلاشوند.اگر افراد درفاصله کمترازیک متری فردآلوده به کووید-۱۹قراربگیرنداین امکان وجود دارد که براثرتنفس قطراتی که براثرسرفه یا عطســه فرد بیماردرهوامنتشــرشده است دچاربیماری شوند؛به عبارت دیگر بیماری کووید-۱۹ به مانند آنفولانزا منتشــر میشــود. بیشــتر افراد مبتلا به این بیماری علائمی خفیفی تجربه میکنندوبهبود مییابند.اگرچه برخی دیگردچارمشــــکلات جدی می شـــــوند ونیازمند مراقبت بیمارستانی هستند. ریسـک ابتلا به نوع شدید بیماری با توجه به سن:افراد بالای ۴۰ سال به نظر میرسد که نسبت به دیگرافراد آسیب پذیرترباشند،افزایش می یابد.افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف وکسـانی که دچاربیماریهای زمینه ای مانند دیابت وبیماری قلبی وریوی هسـتند نیزبیشــتردرمعرض خطرقرار دارند.

….راههای ساده برای پیشگیری از انتشار کووید-۱۹

در محل کار اینکاررا باسایراقدامات مانند ارائه راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط وبرگزاری جلســـــــات آموزشی به منظور آموزش روش صحیح شستشوی دست و ترویج آن همراه کنید. مطمئن شوید که کارکنان، پیمانکاران و مشـتریان به مکانهای شسـتشــوی دست با آب و صابون دسترسی دارند. پوسترهای ترویج بهداشت تنفســــــی درمحل کارنصــــــب کنید.اینکاررادرکناردیگراقدامات مانند راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط،برگزاری جلســـــــات آموزشی واشتراک اطلاعات از طریق اینترانت همراه کنید.

چرا؟شستشوی دست ویروس را بر روی دستان از بین میبرد و از شیوع کووید-۱۹ پیشگیری می کند. پوسترهای ترویج کننده شستشوی دست در محل کار نصـب کنید – از سازمانهای بهداشتی درمانی محلی و یا سایت WHOبرای تهیه محتوا کمک بگیرید. بهداشت مناسب تنفسی را در محیط کار ترویج کنید. اقدامات کم هزینه زیرمیتواند به پیشـــــگیری ازشیوع عفونت مانند سرماخوردگی،آنفولانزاو عفونتهای دستگاه گوارش در محل کار کمک کند و از مشــــتریان، پیمانکاران و کارکنان محافظت کند. کارکنان باید این اقدامات راهمین حالاآغازکنند،حتی اگرکووید-۱۹هنوزبه محل زندگی شـــان نرسیده باشد. کارکنان میتوانند تعداد روزهای کاری از دست رفته بر اثر بیماری را کاهش دهند و در صورت ظاهر شدن کووید- ۱۹ شیوع آن را متوقف و یا کند کنند. اطمینان حاصل کنید که محیط کار شما تمیز و بهداشتی است. سطوح(مانندمیزوصندلی)واشیاء(مانندتلفن وکیبورد)بایدبه صــورت مرتب باموادضدعفونی کننده پاک شوند. ترویج شستشوی منظم و کامل دستان در میان کارکنان، پیمانکاران و مشتریان

چرا؟به این علت که آلودگی برروی سطوحی که توسط کارکنان ومشـتریان لمس می شــود یکی ازراههای اصلی انتشار کووید-۱۹ است. محلولهای ضدعفونی کننده دست را درمکانهای مناسـب محل کارقراردهید.اطمینان حاصـل کنید که محلولها به شکل مرتب شارژ میشوند….

نکاتی که کارکنان باید در سفر در نظر داشته باشند

اطمینان حاصل کنید که ماسک تنفســی ویا دستمال کاغذی درمحیط کاردردسترس افرادی که دچار آبریزش بینی وسرفه میشوند قراردارد،همچنین سطل زباله دردارنیزبرای محل کار فراهم کنید. به کارکنان خود توصـیه کنید که قبل ازانجام ســفرهای کاری داخلی به توصــیه های بهداشــتی درمانی توجه کنند. چرا؟بهداشت تنفسی مناسب از شیوع کووید-۱۹ جلوگیری میکند. کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط، مســــــــــــئولین بهداشتی محلی یا دیگر سازمانها ممکن است محتوای تبلیغاتی برای اطلاع رسانی و ترویج این پیام آماده کرده باشند. برای کارکنان روشن سازید که زمان غیبت آنها از محل کار جزء مرخصی استعلاجی محسوب خواهد شد. اطمینان حاصل کنید که سازمان شـما و کارکنان از آخرین اطلاعات در مورد نواحی که کووید-۱۹ در آنها شیوع پیدا کرده است آگاه هســــــــــتند. کارکنان، پیمانکاران و مشــــتریان خود را آگاه سازید که اگر کووید-۱۹ در شهر شما شیوع پیدا کند، همه افراد حتی آنها که دچارسرفه وتب خفیف(۳۷٫۳یابالاتر)میشوندبایددرخانه بمانند ویا دورکاری کنند.اگرافراد مجبوربه اسـتفاده ازداروهای سـاده مانند پاراســتامول/ استامینوفن، ایبوپروفن یا آسـپرین شـوند که ممکن اسـت علائم عفونت را پنهان کنند، نیز باید در منزل باقی بمانند. اطلاع رسـانی وترویج این پیامک  افرادحتی درصـورت داشـتن علائم خفیف کووید-۱۹نیزبایددرخانه بمانند. قبل از سفر نصـب پوسترهایی بااین مضـمون درمحیط کار.اینکاررا بادیگرروشهای اطلاع رسانی که درسازمان یا کسب و کار شما رایج است همراه کنید. در نظر داشته باشید که به کارمندانی که قصـــد سفر دارند محلولهای کوچک ضد عفونی کننده دست بر پایه الکل ارائه بدهید. این کار میتواند شستشوی م